Zu Hauptinhalten wechseln
RACELOGIC Support Centre

07 - TC8 PIN-Belegung

LEMO Socket-Anschlüsse

 

5 pin Lemo.png

Anschluss 1 - CAN/POWER IN (Lemo 5 PIN)

PIN E/A Funktion
1 E/A Direkte Verbindung zu Stecker 2, Pin 1
2 E/A Direkte Verbindung zu Stecker 2, Pin 2
3 E/A CAN High
4 E/A CAN Low
5 A +12-V-Netz
Fahrgestell   Erde

Anschluss 2 - CAN OUT (Lemo 5 PIN)

PIN E/A Funktion
1 E/A Direkte Verbindung zu Stecker 1, Pin 1
2 E/A Direkte Verbindung zu Stecker 1, Pin 2
3 E/A CAN High
4 E/A CAN Low
5 A +12-V-Netz
Fahrgestell   Erde

Anschluss 3 - RS232 (Lemo 5 PIN)

PIN E/A Funktion
1 A TxD, serielle Datenübertragung
2 E RxD, serieller Datenempfang 
3 -
4 -
5 - +12-V-Netz
Fahrgestell   Erde
 

Eingangsstecker 25-Wege-D-Buchse

25way.png
 

PIN Funktion PIN Funktion
1 A/D Kanal 1 + 14 +Vbatt
2 A/D Kanal 1 - 15 GND
3 A/D Kanal 2 + 16 Galvanisch getrennte 5 Volt-Spannungsquelle (+ve)
4 A/D Kanal 2 -  17 Galvanisch getrennte 5 Volt-Spannungsquelle (-ve)
5 A/D Kanal 3 + 18 Galvanisch getrennte 12 Volt-Spannungsquelle (+ve)
6 A/D Kanal 3 -  19 Galvanisch getrennte 12 Volt-Spannungsquelle (-ve)
7 A/D Kanal 4 + 20 GND
8 A/D Kanal 4 - 21 GND
9 A/D Kanal 5 + 22 GND
10 A/D Kanal 5 - 23 A/D Kanal 8 -
11 A/D Kanal 6 + 24 A/D Kanal 8 +
12 A/D Kanal 6 - 25 A/D Kanal 7 -
13 A/D Kanal 7 +    
  • War dieser Artikel hilfreich?