Zu Hauptinhalten wechseln
RACELOGIC Support Centre

CAN-Gateway - PIN-Belegung

flag-en.png

CAN Gateway PIN OUTS 1.png

Vorderansicht des CAN-Gateways

CAN Gateway PIN OUTS 2.png

Rückansicht des CAN-Gateways

 

Anschluss 1 - USB (USB Micro-B)

USB Micro.png
 

PIN E/A Funktion
1 E Netz
2 E Daten
3 E/A Daten
4 E/A ID
5 E/A Erde
Fahrgestell E Erde
 

Anschluss 2 - Fahrzeug (Lemo 5 PIN)

5 pin Lemo.png
 

PIN E/A Funktion
1 A RS232-2 Rx (1)
2 E RS232-2 Tx (1)
3 E/A CAN High (CAN A)
4 E/A CAN Low (CAN A)
5 A Netz
 

Anschluss 3 - VBOX (Lemo 5 PIN)

5 pin Lemo.png
 

PIN E/A Funktion
1 A RS232 Rx
2 E RS232 Tx
3 E/A CAN High (CAN B)
4 E/A CAN Low (CAN B)
5 A Netz
 

Anschluss 4 - OLED (Lemo 5 PIN)

5 pin Lemo.png
 

PIN E/A Funktion
1 A RS232 Rx (Durchsatz)
2 E RS232 Tx (Durchsatz)
3 E/A CAN High (CAN B)
4 E/A CAN Low (CAN B)
5 A Netz
 

Anschluss 5 - Modul (Lemo 5 PIN)

5 pin Lemo.png
 

PIN E/A Funktion
1 A RS232 Rx (2)
2 E RS232 Tx (2)
3 E/A CAN High (CAN B)
4 E/A CAN Low (CAN B)
5 A Netz
  • War dieser Artikel hilfreich?